Status prawny

Statut Fundacji Ronalda McDonalda

(tekst jednolity z dnia 18 grudnia 2019 roku)

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia Ogólne

§ 1 

Fundacja ustanowiona została przez Fundatora spółkę McDonald’s Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, aktem notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego – Ewę Wozikowską, zastępcę notariusza Michała Walkowskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Złotej 73 dnia 21 listopada 2001 r. repertorium A nr 7628/2001.

§ 2 

Fundacja działa pod nazwą: Fundacja Ronalda McDonalda

§ 3 

1.    Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

2.    Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4 

Fundacja jest organizacją niezarobkową.

 

ROZDZIAŁ II

Cel i zasady działania Fundacji

§ 5 

Celem Fundacji jest:

1.    Poprawa warunków pobytu dzieci-pacjentów w publicznych zakładach służby zdrowia.

2.    Poprawa warunków działania publicznych zakładów służby zdrowia  zajmujących się leczeniem dzieci i opieką nad dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 63 A w Warszawie, a także poprawa warunków działania oddziałów dziecięcych w publicznych zakładach służby zdrowia.

3.   Fizyczny i intelektualny rozwój dzieci i młodzieży.

§ 6 

Fundacja realizuje cel poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego, a w szczególności:

1.   zakładanie i prowadzenie placówek działających pod nazwą Dom Ronalda McDonalda, pozwalających na czasowe zakwaterowanie opiekunów dzieci poddanych leczeniu szpitalnemu, a także dzieci leczonych na tak zwanych „oddziałach dziennych”, poza miejscem stałego zamieszkania,

2.   zakładanie i prowadzenie Pokoi Rodzinnych Ronalda McDonalda,

3.   wspieranie działań profilaktyczno-diagnostycznych wśród dzieci oraz leczenia dzieci-pacjentów w publicznych zakładach służby zdrowia, w szczególności przez organizowanie, finansowanie lub inną pomoc dla programów ambulansów medycznych prowadzących akcje krwiodawstwa, badania przesiewowe oraz inne badania diagnostyczne,

4.   sprzedaż przedmiotów wytworzonych przez beneficjentów Fundacji oraz pochodzących z darowizn,

5.   wspieranie podnoszenia kwalifikacji kadry medycznej/lekarzy szpitali pediatrycznych w Polsce. Zakres wsparcia będzie limitowany wielkością środków przeznaczonych na ten cel w budżecie rocznym Fundacji.

§ 7 

1.    Dla osiągnięcia celu Fundacja może wspierać organizacyjnie i materialnie inne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji.

2.    Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego, odpłatnie lub nieodpłatnie.

3.    Fundacja prowadzić będzie odpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:

a.  pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z.

4.  Fundacja prowadzić będzie nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:

a.  pozostałe niesklasyfikowane formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B,

b.  pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 86.90.E,

c.  pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem PKD 87.90.Z,

d.  pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 88.99.Z.

 

ROZDZIAŁ III

Majątek i dochody Fundacji

§ 8 

Mienie Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 40000 PLN (słownie: czterdziestu tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i prawa nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 9 

Fundacja odpowiada za zobowiązania całym majątkiem.

§ 10

1.  Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

a.  darowizn poczynionych na rzecz Fundacji przez Fundatora

b.  darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych poczynionych przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz inne jednostki organizacyjne

c.  odsetek z lokat kapitałowych i papierów wartościowych, a także odsetek bankowych i innych dochodów od posiadanego kapitału

d.  zbiórek publicznych i dochodów z imprez publicznych organizowanych przez lub na rzecz Fundacji

e.  pożytków majątku nieruchomego i ruchomego

f.  pożytków z innych praw majątkowych, w tym Kapitału Wieczystego

g.  sprzedaży przedmiotów wytworzonych przez beneficjentów Fundacji oraz pochodzących z darowizn.

 

2.  Zabrania się Fundacji:

a.  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań swym majątkiem w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej osobami bliskimi),

b.  przekazywania swego majątku na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c.  wykorzystywania swego majątku na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu Fundacji,

d.  zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą: Fundator, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 11 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe. Zarząd przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 12 

1.    Dochód uzyskany przez Fundację z tytułu darowizn wykorzystywany będzie zgodnie z dyspozycjami ofiarodawców, jednakże w ramach celu Fundacji.

2.    Dochód Fundacji przeznaczany będzie w całości na realizację celu Fundacji.

§ 13 

1.  Fundacja może tworzyć fundusze o charakterze celowym, zgodnie z wolą Fundatora lub darczyńcy przekazującego środki na utworzenie funduszu („Kapitał Wieczysty”).

2.  Środki stanowiące Kapitał Wieczysty będą w całości inwestowane, z zachowaniem przepisów określających warunki zwolnienia od podatku dochodowego nabywania papierów wartościowych i innych instrumentów przez organizacje pożytku publicznego, w szczególności przez nabywanie:

a.  obligacji Skarbu Państwa, bonów skarbowych oraz obligacji komunalnych;

b.  papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych nabywanych w ramach zarządzania portfelem inwestycyjnym Fundacji i zdeponowanych na odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawniony podmiot (firmę inwestycyjną); lub

c.  jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. 

3. Utworzenie Kapitału Wieczystego wymaga uchwały Rady Fundacji. Uchwała powinna określać wysokość kapitału wieczystego, składniki majątkowe przekazane na jego utworzenie, cel utworzenia, zasady inwestowania, sposób postępowania i przyczyny uzasadniające konieczność naruszenia Kapitału Wieczystego. Wykonanie uchwały Rady Fundacji o utworzeniu Kapitału Wieczystego powierza się Zarządowi.

4. Likwidacja Kapitału Wieczystego wymaga uchwały Rady Fundacji.

 

ROZDZIAŁ IV

Organy Fundacji

§ 14

Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.

§ 15 

W skład Zarządu Fundacji wchodzi od jednej do pięciu osób. Członkowie Zarządu Fundacji są powoływani przez Radę Fundacji na czas nieoznaczony i mogą być przez nią w każdym czasie odwołani. Powołanie członka Zarządu Fundacji wymaga pozytywnej rekomendacji Fundatora. Fundator może odmówić rekomendacji kandydatom do każdego wolnego stanowiska maksymalnie 3 razy. Czwarty kandydat do tego stanowiska może zostać powołany przez Radę Fundacji niezależnie od opinii Fundatora. Dodatkowym członkiem Zarządu Fundacji może być również Prezes Honorowy Fundacji.

§ 16 

Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba wchodząca w skład Rady Fundacji ani zarządu Fundatora.

§ 17 

Rada Fundacji wyznacza członka Zarządu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Rada Fundacji może wyznaczyć członka Zarządu do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 18 

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy prowadzenie spraw Fundacji i reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w szczególności:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 2. przygotowywanie i prowadzenie projektów,
 3. przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu Fundacji na dany rok kalendarzowy,
 4. zarząd majątkiem Fundacji,
 5. przyjmowanie darowizn, subwencji, spadków i zapisów,
 6. decydowanie o udzieleniu materialnego i organizacyjnego wsparcia dla organizacji, których cele są zbieżne z celem Fundacji,
 7. decydowanie, za zgodą Rady Fundacji, o udzieleniu wsparcia, o którym mowa w §6 pkt 5,
 8. zatrudnianie pracowników Fundacji.

§ 19 

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 20 

Jeżeli Zarząd składa się z więcej niż jednej osoby, oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa łącznie dwóch członków Zarządu. W zakresie zawierania, zmiany i rozwiązywania umów pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Przewodniczący Rady Fundacji.

§ 21 

W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego Zarząd Fundacji składa Radzie Fundacji sprawozdanie z działalności Fundacji w roku poprzednim.

§ 22 

Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani.
 

Rada Fundacji

§ 23

1.  Do kompetencji Rady Fundacji należy:

a.  powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,

b.  zatwierdzanie budżetu Fundacji,

c.  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych przekładanych przez Zarząd Fundacji,

d.  udzielanie członkom Zarządu absolutorium,

e.  doradzanie Zarządowi Fundacji,

f.  nadawanie tytułu Prezesa Honorowego Fundacji,

g.  zmiana Statutu Fundacji i uchwalanie i zmiana Regulaminu Fundacji,

h.  wykonywanie innych uprawnień określonych w Statucie.

2.  W skład Rady Fundacji wchodzi od piętnastu do osiemnastu osób.

3.  Członkowie Rady Fundacji powoływani są na 3 (trzy) letnia kadencję. Członków Rady Fundacji powołuje Rada.

4.  Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z powodu:

a.  Śmierci,

b.  Rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji,

c.  Odwołania przez Radę Fundacji za zgodą Fundatora.

5.  Wakaty powstałe na skutek ustania członkostwa w Radzie Fundacji przed upływem kadencji obsadzane są na okres pozostały do końca kadencji. W przypadku, gdy wakat trwa dłużej niż 6 miesięcy, może zostać obsadzony przez osobę powołaną przez Fundatora.

6.  Kandydaci do Rady Fundacji muszą uzyskać pozytywną rekomendację Fundatora. Fundator może odmówić rekomendacji kandydatom do każdego wolnego stanowiska maksymalnie 3 razy. Czwarty kandydat do tego stanowiska może zostać powołany przez Radę Fundacji niezależnie od opinii Fundatora.

7.  Rada Fundacji zbiera się na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji z własnej inicjatywy (posiedzenie zwyczajne) lub na wniosek 1/3 członków Rady lub Zarządu (posiedzenia nadzwyczajne).

8.  Nadzwyczajne posiedzenie winno być zwołane na dzień przypadający nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.

9.  Zawiadomienie o miejscu, czasie i proponowanym porządku obrad posiedzenia Rady Fundacji będzie wysyłane z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź w razie niewskazania adresu poczty elektronicznej - listem poleconym. W zawiadomieniu określa się cel zwołania posiedzenia nadzwyczajnego.

10.  Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/3 swoich członków. Każdy Członek Rady Fundacji dysponuje jednym głosem. Niedopuszczalne jest głosowanie przez pełnomocnika. Głosowania w sprawach personalnych są tajne.

11.  Rada Fundacji może podejmować decyzje bez zwoływania posiedzenia. Decyzje takie muszą być podjęte jednomyślnie i podpisane przez wszystkich członków Rady Fundacji. W powyższym trybie nie można jednak podejmować decyzji personalnych.

12.  W posiedzeniu Rady można uczestniczyć za pośrednictwem telefonu konferencyjnego lub podobnego urządzenia telekomunikacyjnego, które umożliwia wszystkim osobom uczestniczącym w posiedzeniu wzajemne wysłuchanie się. W celu ustalenia, czy na posiedzeniu jest wymagane kworum uznaje się, że uczestnictwo, o którym mowa powyżej, jest równoznaczne z osobistym uczestnictwem w posiedzeniu.

§ 24 

Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji. Przewodniczący kieruje pracami Rady. Wiceprzewodniczący zastępuje Przewodniczącego podczas jego nieobecności lub na jego prośbę.

§ 25 

W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć Zarząd Fundacji oraz Fundator.

§ 26 

Członkowie Rady Fundacji:

 1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 3. nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji wynagrodzenia.

 

Fundator

§ 27

Fundator może wykonywać swoje kompetencje przez powołanego w tym celu pełnomocnika.

Akceptacji Fundatora wymaga zmiana Statutu, a także uchwalenie i zmiana Regulaminu Fundacji.

 

Regulamin Fundacji

§ 28

Szczegółowe zasady pracy organów Fundacji określa Regulamin Fundacji.

 

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§ 29 

Rada Fundacji za zgodą Fundatora może w każdym czasie podjąć decyzję o likwidacji Fundacji, w szczególności w razie braku środków na realizację celu i możliwości ich pozyskania.

§ 30 

Mienie pozostałe po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celowi Fundacji.

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia przejściowe

§ 31 

 1. Mandaty dotychczasowych członków Rady Fundacji wygasają w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia Sądu o wpisie zmiany Statutu do rejestru. Wygaśnięcie stwierdza Fundator.
 2. Członków Rady Fundacji po przyjęciu niniejszego Statutu powoła Fundator.
 3. Każdy z powołanych członków Rady Fundacji zostanie przypisany przez Fundatora do Grupy A, Grupy B, bądź Grupy C.
 4. Kadencja członków Rady Fundacji przypisanych do Grupy A trwać będzie 1 rok.
 5. Kadencja członków Rady Fundacji przypisanych do Grupy B trwać będzie 2 lata.Kadencja członków Rady Fundacji przypisanych do Grupy C trwać będzie 3 lata.

 

Statut przyjęty przez KRS postanowieniem z 4 marca 2020 roku.

Podstawa prawna

Fundacja Ronalda McDonalda działa na podstawie:
 • Aktu Założycielskiego Fundacji z dnia 21 listopada 2001 r. REPERTORIUM A Nr 7628/2001
 • Statutu Fundacji z dnia 18/12/2019 https://www.frm.org.pl/pl/kim-jestesmy/statut

 • Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U 1991 r. Nr 46 poz. 203 z p. zm.)
 • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873)

Aktualny KRS do pobrania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://ems.ms.gov.pl/

 

Załączniki do tekstu:

W zestawieniu organizacji uprawnionych do 1% znajdziecie nas pod numerem 2491. Wykaz można pobrać na przykład stąd:
http://www.pozytek.gov.pl/

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Zamknij ×